Archief - Politieke Maandag (b) - 5 Maart 2018

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis
Tijd: 19:30 uur - 23:15 uur
Voorzitter: A. Marcouch
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

1.1

Vaststellen van de agenda en spreektijdverdeling

2.1

Besloten deel van de vergadering

2.1.1

Voorbereidingsbesluit Kleefse Waard (gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 07-03-18)

2.2

Herdenken van oud-raadslid de heer Henk Kamstra

2.3

Vaststellen van de concept-besluitenlijsten van de vergadering van 29 januari 2018

2.4

Ingekomen stukken en ter inzage gelegde stukken voor de gemeenteraad

3

Hamerstukken

3.1

Vaststellen verzelfstandiging markten

3.2

Vaststellen Buitenplaats Koningsweg en beeldkwaliteitplan 'Buitenplaats Koningsweg'

3.3

Vaststellen jaarprogramma 2018 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026

3.4

Vaststellen Kaderstellend Masterplan 'De Melkfabriek'

4

Onderwerpen welke voor debat en besluitvorming worden voorgedragen

4.1

Vaststellen onderzoeksrapport Rekenkamer Arnhem: "Oranje is het nieuwe Groen"

4.2

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Groot Rijnwijk en exploitatieplan Groot Rijnwijk

4.3

Vaststellen Bestemmingsplan, Exploitatieplan en Beeldkwaliteitskader Schuytgraaf

4.4

Vaststelling bestemmingsplan Dominee Bechtlaan 1

4.5

Uitwerking revolverend fonds jongvolwassenen met schulden

4.6

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Facetplan bomen en groen'

4.7

Vaststellen Groenvisie

4.8

Reparatie bestemmingsplan Fluvium Midden Westervoortsedijk / Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

4.9

Intitiatiefvoorstel "Koopzondagen"

5

Onderwerpen direct ter besluitvorming

5.1

Toepassing coördinatieregeling school Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat

5.2

1e begrotingswijziging 2018 ODRA

5.3

Wijziging Gemeenschappelijke regeling ODRA

5.4

Bezwaarschriften Wvg Varkensstraat e.o.

5.5

Instellen commissie voor de geloofsbrieven

5.6

Vaststellen van de verordening op de ambtelijke bijstand

5.7

Vaststellen van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Arnhem

6

Moties vreemd aan de agenda

6.1

Motie vreemd aan de agenda "Veiligheid voor vrouwen die tippelen" van de fractie PvdA

6.2

Motie vreemd aan de agenda "Arnhem op de kaart – voortvarend verder met citymarketing" van de fracties PvdA, D66 en VVD

6.3

Motie vreemd aan de agenda "Bij een sociaal krediet hoort een sociale rente" van de fractie PvdA

6.4

Motie vreemd aan de agenda "Gelijk speelveld voor Arnhemse horeca" van de fractie VVD

6.5

Motie vreemd aan de agenda"Kinderpardon" van de fracties GroenLinks, PvdD, Arnhem Centraal en PvdA

6.6

Motie vreemd aan de agenda "Next Step anders" van de fractie ChristenUnie

6.7

Motie vreemd aan de agenda "Het goede voorbeeld" (18M14g) van de fracties Arnhemse Ouderen Partij en D66

Motie is ingediend bij agendapunt Vaststellen onderzoeksrapport Rekenkamer Arnhem: "Oranje is het nieuwe Groen".

6.8

Motie vreemd aan de agenda "Groen licht voor de groene corridor" (18M21) van de fracties D66, CDA en SP

6.9

Motie vreemd aan de agenda "Creatieve golven" (18M22) van de fracties CDA, D66, SP en Verenigd Arnhem

6.10

Motie Vreemd aan de agenda Buurthuizen blijven betaalbaar voor bewoners- en vrijwilligersinitiatieven (18M23) van de fractie PvdA en Arnhem Centraal

6.11

Motie vreemd aan de agenda “Arnhems filmhuis toegankelijk voor iedereen” van de fracties PvdA, VVD, Partij voor de Dieren en Arnhem Centraal

6.12

Motie vreemd aan de agenda "Aanpakken arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus" van de fracties PvdA, D66, GroenLinks, Arnhemse Ouderen Partij, Arnhem Centraal, Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en SP

6.13

Motie vreemd aan de agenda "Mooie woorden verlangen ook daden" van de fracties PvdA, SP, ChristenUnie, Arnhem Centraal, Verenigd Arnhem en Arnhemse Ouderen Partij

6.14

Motie vreemd aan de agenda "Geld naar de zorg en niet naar papier" van de fracties VVD en D66

6.15

Motie vreemd aan de agenda "Uitbreiding Arnhemse milieuzone" van de fracties GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Arnhem Centraal en SP

6.16

Motie vreemd aan de agenda “Jansbeek ook op Gele Rijders Plein naar boven” van de fracties CDA, D66, SP en ChristenUnie

6.17

Motie vreemd aan de agenda "Stoppen met splitsen, rem op verkamering" van de fractie ChristenUnie