Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu - 6 September 2018

Vergaderdatum
Locatie:
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter:
Toelichting: Voorlopige agenda


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie sprekers*

2

Toezeggingenlijst d.d.

3

Ontwerp 1e bestuursrapportage 2018 met daarin de 2e begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

4

Vaststelling bestemmingsplan Meanderpark

5

Rondvraag

6

Sluiting