Raadsvergadering - 24 Januari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: F.T.J.M. Backhuijs
Toelichting: Oproeping voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden in het Stadshuis aan het Stadsplein 1 op donderdag 24 januari 2019, aanvang 20.00 uur met mogelijke voortzetting op maandag 28 januari 2019, aanvang 20.00 uur. N.B.: • Spreektijdregulering is voor deze avond van toepassing en geldt vanaf agendapunt 2.


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenhalfuurtje

3

Vaststellen agenda

4

Voorstel inzake benoeming en beëdiging van commissielid (niet-raadslid) namens de fractie Núwegein

5

Voorstel inzake vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2018 met voortzetting op 17 december 2018

6

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

7

Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Batau

8

Voorstel inzake zienswijze Kadernota 2020 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

9

Voorstel inzake instemmen met het ontwerp regionaal risicoprofiel 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht

10

Voorstel inzake zienswijze Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

11

Voorstel inzake subsidieaanvraag op basis van de Bommenregeling

12

Voorstel inzake zienswijze programmabegroting 2020 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden

13

Lijst van C-stukken

13.a

Wijzigingsvoorstel OZB-verordening 2019

14

Sluiting